Change Text Size:
2013 Annual Conference

March is Brain Injury Awareness Month


YouTube

34 13th Avenue NE, Suite B001 Minneapolis, MN 55413
Phone: 612-378-2742
Toll Free: 1-800-669-6442
Fax: 612-378-2789
E-Mail:info@braininjurymn.org
Hours: Monday-Thursday: 8 a.m. to 4:30 p.m.
Friday: 8 a.m. to 3:30 p.m.

Minnesota Brain Injury Alliance is a proud member of Community Health Charities Minnesota. Community Health Charities Minnesota is an alliance of leading nonprofit health research and service organizations whose mission is to improve lives affected by chronic illness by investing in health research, services and education.

CaringBridge

Brain Injury Association of Minnesota | Home

Thaum lub hlwb rawg mob saab nraud lossis raug mob huv ruab nrog tuaj nua yuav saav hlwb. Txhua tug uas saav hlwb mas tsis sib thooj, yog le nua nyag yuav zoo txawv nyag.

Kev saav hlwb yog qhov uas txu sav heev tshaaj plawg ntawm miv nyuas yau hab cov hluas. Txhua txhua hnub hub teb chaws Asmeskas nuav 5,500 tug tuab neeg tsoo taub hau saav hlwb.

Tej uas yuav ua rua yug hlwb muaj raws le nuav:

  • Siv dlej siv tshuaj dlhau cai
  • Tshub hab luv thiv sib tsoo
  • Qaug hab dlhaig hlaab hlwb
  • Kev sib ntaus sib tua
  • Ua si raug taub hau saab

Hu rua tug Multicultural Outreach Coordinator ntawm 800-669-6442.